کل بازدیدکنندگان : 44303 امروز : دوشنبه ، 7 خرداد 1403    ساعت :
بیولوژی و مولکولی
با مجهز شدن آزمایشگاه به دستگاه PCR  و RealTime بخش مولکولی راه اندازی شده و کلیه آزمایشات مربوط را به صورت کمی وکیفی و تعیین ژنوتیپ انجام می دهد:
HCV Quantitative PCR
HBV Quantitative PCR
EBV PCR
CMV PCR
HCV Qualitative PCR
HCV Genotyping
HBV Qualitative PCR
Mycobacterium Tuberculosis PCR

HSV PCR

HPV Genotyping Array

HPV Genotyping by HS12

STD Array (Trichomonas vaginalis (TV) , Chlamydia trachomatis (CT) ,Neisseria gonorrhoeae (NG) ,Mycoplasma genitalium (MG) ,Mycoplasma homonis(MH) ,Ureaplasma urealyticum(UU) ,Ureaplasma parvum(UP) ,Treponema pallidum(TP) ,Herpes simplex virus 1(HSV1)

Herpes simplex virus 2(HSV2) ,Human papillomavirus type6 (HPV6) ,Human papillomavirus type11(HPV11)
 

 

 

 
نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب